Yakult Global Movie

Yakult Global Movie

เป้าหมายของยาคูลท์คือ การช่วยนำพาผู้คนไปสู่สุขภาพที่แข็งแรงและเติมเต็มชีวิต นี่คือภารกิจของบริษัทในลำดับถัดไปที่จะก้าวไปสู่บริษัทด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อแบ่งปันความท้าทายที่น่าตื่นเต้นนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบ เราจึงได้สร้างสรรค์ภาพยนตร์ยาคูลท์ระดับสากลนี้ขึ้น

The Concept of our Global Movie

แนวความคิดของภาพยนตร์ยาคูลท์ระดับสากล
ทุกชีวิตมีจังหวะของตัวเอง

รักษาจังหวะต่อไป
จังหวะของชีวิต
จังหวะของร่างกาย
จังหวะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติทั้งหมดรวมถึงตัวเรา
เพราะไม่สำคัญว่าเราคือใคร
มีสิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงพวกเราทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน
จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง
จังหวะ

ยาคูลท์แสวงหาวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต
เราคิดค้นเพื่อให้จังหวะชีวิตก้าวต่อไป

เราปรารถนาที่จะนำจังหวะที่ดีมาสู่ผู้คนและโลกใบนี้
ผ่านวิทยาศาสตร์ชีวภาพของยาคูลท์

Yakult Global Movie